top of page

Kjerstin Granby

Kjerstin er utdannet sosionom med videreutdanning i familieterapi, veiledning og coaching. Hun har jobbet over 20 år i kommunal virksomhet med vanskeligstilt ungdom og familier. Kjersti har erfaring fra å jobbe med både enkeltpersoner og grupper og har også drevet noe med undervisning og kursing. Kjerstin og Ludde har noe erfaring fra arbeid med ufrivillig skolefravær.Dyrebar Lisens nr: 10113

Sertifisering: Høyere utdanning innen DAI med hund fra NMBUTilbyr: Hundeassistert aktivitet og hundeassistert terapi

Sted: Ski

Brukergrupper: Barn, Ungdom, Voksne, Psykiatri, Skole, Psykiske lidelser

Epost: kjersby@gmail.com

Tlf: 92014425

Jobber etter triangelmodellen og diamantmodellen


Ludde


Født: 18/12/2018 Kjønn: Hann Rase: Australsk Cobberdog Brukergrupper: Barn, Ungdom, Voksne, Eldre, Psykiatri, Skole, Psykiske lidelser Størrelse: Mellomstor ​ ​ Ludde er en glad og sosial cobberdog. Han liker å møte både folk han kjenner og ikke kjenner og er komfortabel i alle miljøer. Han liker å leke, trikse og gjøre øvelser, men kan også være rolig og like kos. Ludde er veldig glad i folk! Vi har positive erfaringer fra samvær med flere allergikere.Hensyn: Ludde er allergisk mot noen proteiner og matvarer og spiser kun for og godbiter basert på fisk eller grønnsaker. Han trives ikke med å passere andre hunder i bånd.

CV

CV Ludde

01.09.2022-dd Oppdrag som besøkshund for Stendi, Dyrebar omsorg


April 2021-dd «Flink på veien», Oslo hundeskole

Ukentlig miljø- og passeringstrening og trening på å være med andre hunder


Juli 2022 Bestått praktisk prøve besøkshund, Dyrebar omsorg

Februar 2021 Bestått egnethetstest for arbeid som besøks- og terapihund, Dyrebar omsorg


2020 Triksekurs 8 ganger, innlæringsmetoder og triks, Din beste venn


2019 Videregående 1 og 2, hverdagslydighet og øvelser,16 ganger, Din Beste venn


2018 Grunnkurs, hverdagslydighet, 8 ganger, Din Beste venn


2018 Valpekurs, hverdagslydighet og sosialisering, 10 ganger, Din Beste vennKjerstin Teigen Granby

Utdannelse:


2022 Dyreassistert intervensjon med hund, NMBU

10 studiepoeng

Pågår


2022 Kurs og sertifisering som besøkshundekvipasje, Dyrebar omsorg

2022 Introduksjonskurs i Dyreasisterte intervensjoner, NMBU

5 studiepoeng

Introduksjon til hvordan samarbeid med dyr kan bidra i sosialt, pedagogisk og helsefaglig arbeid med mennesker.

2015-2016 Kurs i Motiverende Intervju, sertifisering som kursleder


Motiverende Intervju(samtale) er en praktisk teoretisk samtaletilnærming for å få hjelpe andre til å forstå og øke egen motivasjon for endring. Jeg deltok i innføringskurs i MI og deretter månedlig veiledning på eget arbeid ut i fra Motiverende Intervjus teoretiske prinsipper. Etter dette deltok jeg på kurslederkurs som gir sertifisering i å holde kurs for andre i Motiverende Intervju.

2013-2015 Videreutdanning i veiledning og coaching, Høgskolen i Oslo og Akershus, 60 studiepoeng


Teoretisk og praktisk arbeid med individuell coaching/veiledning, veiledning i grupper og endrings- og utviklingsarbeid i organisasjon.

Sept 2008 Kurs og sertifisering i «Fortsatt foreldre»


Kursopplegg i regi av Modum Bad for å styrke skilte foreldre i å samarbeide godt nok for barnets beste. Jeg var med og holdt to kursrekker i tilknytning til Familieteamet i Frogn.

2006-2008 Videreutdanning i familieterapi og systemisk praksis ved Diakonhjemmet høgskole, 60 studiepoeng


Hovedvekt på systemisk teori og gjennomgang av ulike familieterapiretninger.

Veiledning i gruppe på eget arbeid og arbeid i grupper med personlig og profesjonelt utvikling.

1994-1997 Høgskolen i Oslo, 180 studiepoeng


Første studieår hadde jeg praksis ved kulturtjenesten på Holmlia

Andre studieår skrev jeg prosjektoppgave om trusler og vold mot sosialarbeidere

Tredje studieår hadde jeg praksis ved oppegård sosialkontor og skrev fordypningsoppgave om ungdom og selvmord.

1994 Semesteremne i kjønn og samfunn ved Universitetet i Oslo

Tverrfaglig samfunnsvitenskaplig 10-vekttalsenhet om kjønnsperspektiver.

1993 Grunnfag sosiologi ved Universitetet i Oslo

20 vekttall ved Samfunnsvitenskaplig fakultet

1992 Examen filosoficum

5 vekttall forberedende studium

1991-92 Sund Folkehøgskole med reiselivslinje

Fag i tillegg: drama, støttekontaktkurs, psykologi, dans, idrett, Amnestygruppe.

1989-91 Ski Videregående Skole

Allmennfag med naturfaglinje og fransk

Arbeidserfaring:

01.09.2022 – d.d oppdrag som besøkshundekvipasje

Arbeid som besøkshundekvipasje, barnevern

15.03.2007 – d.d Fagkonsulent Ungbo

Samme arbeidsoppgaver som under «sosialkonsulent Ungbo» samt teamlederfunksjon med faglig ansvar og drift av team på 8-10 sosialkonsulenter. Faglig veiledning av kollegaer og stedfortrederfunksjon for leder. Oppfølging/støttesamtaler med ungdommer og veilednig av kollegaer i utfordrende saker, samt systemiske/ familieterapeutiske samtaler med enkeltungdom og familier.

Kurs og veiledning i Motiverende Intervju

01.09.2008 – 01.07.2009 Prosjektmedarbeider i familieteamet Frogn Kommune

Veiledning av foreldre og familier som opplever problemer med samspill i hjemmet. Lavterskeltilbud uten henvisning. Familieterapi og systemisk praksis som faglig ståsted. Noe parterapi, men mest fokus på familier med barn. Kurs i «Fortsatt foreldre»

01.12.2000 – 15.03.2007 Sosialkonsulent Ungbo

Psykososial oppfølging av ungdommer mellom 17 og 23 år i kommunale boliger der mål er å bli selvstendige og mestre egen hverdag, økonomi, sysselsetting, psykisk helse og forhold til eget sosialt nettverk.

Vurdering av søkere til Ungbo og utarbeidelse av oppfølgingsplaner, rapportskriving og samtaler med ungdommene hjemme hos dem, samt i tverrfaglige grupper og med familie/nettverk.

01.08.97-01.12.2000 Sosialkonsulent ved Hauketo sosial- og barnevernsenter

To år med oppfølging av langtidsklienter med tilhørende søknadsbehandling etter Lov om sosiale tjenester, samt ett år med mottak av nye henvendelser.

Arbeidsoppgaver: klientkontakt med råd og veiledning, søknadsbehandling i hht Lov om sosiale tjenester, økonomirådgivning, oppfølging av klienter med rusproblemer, ledelse av ansvarsgruppemøter og samarbeid med andre instanser.

mars-94-00 Støttekontakt ved barnevernstjenesten Ski kommune

Har hatt to oppdrag; for ei tenåringsjente i to år og for en gutt i

småskolealder i ca tre år.

Mai-96 - jun-97 Ekstrahjelp ved Glasshjørnet Ski a/s

Butikkmedarbeider

jan-94-aug-96 Renholder, Langhus renholdsservice

Renhold kontorlokaler, 6-20 timer pr. uke

mai-90-mai-91 Ekstrahjelp, stuepike ved Oslo Plaza

Somrene -89, 91-95 Sommervikariater som renholder ved Statistisk sentralbyrå

Sommer-89 Hjemmehjelpsvikar i Ski kommunebottom of page